Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

HỎI TỘI MẤY ÔNG


HỎI TỘI MẤY ÔNG

 

Các ông đã biết tội mình chưa?

Sống chết mặc bay, miệng phán bừa

Nào xúi người ăn, mồm ngữ xảo

Lại xui dân tắm , lưỡi ngôn ngoa

Điều gian lộ tẩy, không lời hối

Sự thật phơi bày bặt tiếng thưa

Ấy vẫn nhơn nhơn ngồi ngất nghểu

Quỷ ma ác độc hẳn còn …thua!

CAO BỒI GIÀ

03-07-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét