Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

98_MỘ KHÚC (TUYỂN TẬP THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


MỘ KHÚC

 

Thm đm li thơ tri t tình

Bun tênh M khúc nh phiêu linh

Trong veo git nhc, dây căng ngón

Cao vút làn hơi, ging un mình

l chi tài khơi cõi mng

Ô hay sao khéo vut lòng thinh

Chiu rơi nh lm, rơi bun lm

Chút nng đâu xa c hin hình !

CAO BI GIÀ

12-10-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét