Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

SÂU


SÂU

 

Bốn bốn danh nhân rặt sĩ điều.*
Làm gì ngân sách chẳng đi tiêu.
Ngành kia dư ghế sao không ngại.
Sở nọ thừa ngôi thật quá liều.
Bạc nước lo gì thây nước đổ.
Tiền chùa chẳng sợ mặc chùa xiêu.
Dân mình có phải ngu như lợn?*
Cốt cán thành sâu lúc mỗi nhiều.
Huy Vụ 24/10/16

*Mượn câu thơ Cụ Tản Đà: “Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn.
Cho nên quân nó dễ làm quan”.

*Sở LĐTBXH tỉnh Hải Dương có 46 công chức̣ thì 44 người là cán bộ quản lý chỉ có 2 nhân viên...

            

XIN HỌA:

 

SÂU ĐÂU ĐÃ …NHIỀU

(Lời quan)

 

Rõ đám dân đen thật lắm điều

Có quyền sao cấm mặc tình …tiêu?

Phân công “đúng lệ” quan nào …ngán

Bổ nhiệm “hợp quy” tớ chả …liều

Lắm vị ký rồi, ngai vẫn…vững   

Bao ông làm vậy, ghế nào ...xiêu

Thực ra tỷ lệ quan  vừa mới…

Chín mấy phần trăm cũng chửa…niều!

CAO BỒI GIÀ

03-11-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét