Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

PHÁ ÁN GỌN ...


Án mạng quân ta phá thật tài

Muôn người nghe chuyện phải khen hay

Lời cung soạn sẵn, ghè  khai tội

Kịch bản bày ra, gí diễn  bài

Có đứa oan tù , thây mẹ nó

Còn thằng thoát tội, mặc cha bay

Việc xong báo cáo, đầy kiêu hãnh

Vui thưởng công to, tớ với thày !

                  CAO BỒI GIÀ

                  06-11-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét